02-07-2024
Дводенний онлайн-інтенсив "Прокачай свій експорт"

28-06-2024
Заходи з нагоди святкування 1-ї річниці з дня створення Національної спілки румунських роботодавців - Південно-Східний регіон (UNPR-RSE), Румунія (м.Констанца)

26-06-2024
Засідання круглого столу на тему: "Демографічна ситуація в Україні: перспективи розвитку нації. Створення Демографічного агентства України"

26-06-2024
Польсько-українська публічна дискусія "Український агросектор в ЄС: пошук компромісів та досвід Польщі"

20-06-2024
Засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах війни (АШ), Правління УСПП

19-06-2024
ІІІ Форум Відбудови України - РАІН "Інтеграція - Економіка - Партнерство"

18-06-2024
Вебінар "Гранти для бізнесу. Зелені гранти"

13-06-2024
Зустріч членів Комітету з питань обронно-промислового комплексу при ТПП України

12-06-2024
Онлайн-захід "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (травень 2024)"

07-06-2024
Призначено представника Спілки в Республіці Індонезія

Наші новини:
09-06-2016
Рада зазначила, що Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (далі – Спілка) протягом 2015р. продовжувала співробітництво з вищими навчальними закладами України.

Таке співробітництво здійснювалось, як на основі членства вузів у Спілці (Європейський університет, Київська гуманітарна академія, Університет економіки та права “КРОК”), так і на підставі укладених угод (договорів) між Спілкою і окремими вузами (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), Київський національний університет ім.Т.Шевченка, Національний авіаційний університет, Хмельницький національний університет).

Аналіз результатів співробітництва між Спілкою і зазначеними вузами показав, що протягом 2015 року сторони спільно працювали над поширенням ідей підприємництва у всі сфери господарської діяльності та суспільного життя України, сприяли перетворенню підприємницької діяльності у невід’ємну частину національного господарства, встановлювали та розвивали міжнародні зв’язки з іноземними фірмами та підприємницькими організаціями, спілками, об’єднаннями.

Протягом 2015р. Спілка:

- запрошувала на підприємства, що є її членами, студентів вузів для проходження виробничої практики;

- сприяла студентам-дипломникам вузів у збиранні даних для дипломних робіт під час проходження переддипломної практики;

- залучала студентів та професорсько-викладацький склад вузів до виконання науково-дослідних робіт з питань розвитку підприємництва, проведення консультацій, аналітичних досліджень та інших робіт дослідницького характеру;

- залучала студентів та професорсько-викладацький склад  вузів до участі в розробках та реалізації проектів, програм з питань розвитку і підтримки підприємництва;

- пропагувала діяльність вузів серед членів Спілки – як сучасних вищих закладів освіти;

- запрошувала представників вузів до участі у семінарах, круглих столах, конференціях, з’їздах, інших заходах, що проводились Спілкою.

Так, протягом 2015р. викладачі, аспіранти, студенти окремих вузів  брали участь в засіданнях Ради Спілки, роботі Х з’їзду Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України.

В свою чергу, вузи:

- направляли на підприємства, що є членами Спілки, студентів для проходження виробничої і науково-дослідної практики;

- направляли на підприємства, що є членами Спілки, своїх випускників для проходження переддипломної  практики та збору даних для дипломних робіт;

- заохочували студентів до вивчення проблем, з якими стикаються підприємці у своїй повсякденній діяльності, розробки  варіантів вирішення та запровадження їх в практичну діяльність;

- запрошували провідних підприємців, що є членами Спілки, на зустрічі зі студентами;

- запрошували представників Спілки для участі в круглих столах, дискусіях, симпозіумах, конференціях з питань підприємницької діяльності.

Так, 26 – 27 березня 2015р. представники Спілки взяли участь в XV Міжнародній науково-практичній конференції на тему: “Конкурентоспроможність національної економіки”, організованій економічним факультетом Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Учасники Конференції обговорили питання:

- імплементація стратегій конкурентоспроможності в умовах євро інтеграції;

- підвищення конкурентоспроможності підприємств промислового та аграрного секторів України і зростання ефективності ринків;

- дерегулювання підприємницької діяльності в Україні та формування конкурентного середовища;

- конвергенція систем корпоративного управління та соціальна відповідальність;

- вартісноорієнтоване управління підприємствами в системі чинників конкурентоспроможності;

- модернізація підготовки конкурентоспроможних фахівців-економістів в Україні.

В Конференції взяли участь і виступили з доповідями: президент Спілки Ю.І.Єхануров, члени Ради Спілки: Радник Спілки, доктор економічних наук, професор З.С.Варналій, Радник Спілки, доктор економічних наук, професор Л.І.Воротіна.

Аналогічні заходи проводились спільно з Київським національним торгово-економічним університетом (ректор – член Ради Спілки А.А.Мазаракі).

Так, 19 березня 2015р. за участю представників Спілки в КНТЕУ проведено VIІІ Міжнародний бізнес-форум на тему: “Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні”. Під час форуму обговорено питання:

- інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів;

- інноваційна діяльність як фактор європейської інтеграції;

- міжнародний трансфер технологій;

- інноваційний розвиток підприємств;

- інноваційні технології в сфері торгівлі;

- захист обєктів інтелектуальної власності;

- управління інноваційними проектами;

- інноваційна діяльність в університетах: реалії та перспективи;

- соціальні інновації та соціально-орієнтоване управління.

За результатами обговорення учасники Бізнес-форуму прийняли рекомендації, які було розміщено в Інформаційному бюлетені Спілки.

В роботі Форуму взяли участь і виступили з доповідями на пленарному засіданні: перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, член Ради Спілки, президент Української асоціації бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів Н.Д.Кожевіна.

14 – 15 травня 2015р. за участю представників Спілки в КНТЕУ проведено VIII Міжнародну науково-практичну конференцію Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Під час конференції обговорено питання:

- реалії, виклики та можливості для розвитку підприємництва в Україні в умовах децентралізації регіонів; 

- державна регуляторна політика в системі забезпечення розвитку підприємницької діяльності;

- проблеми та напрями удосконалення системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів підприємницької діяльності;

- розвиток експортного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності в контексті євроінтеграції України;

- розвиток інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності як фактор підвищення їх конкурентоспроможності;

- механізми фінансування розвитку підприємництва;

- моделі партнерства у бізнесі як основа його стійкого розвитку;

- роль та місце бізнес-асоціацій в системі підтримки і розвитку підприємництва;

- проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності;

- інформаційні технології та інформаційна безпека в підприємницькій діяльності.

В конференції взяли участь: перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, віце-президент Спілки, президент ПрАТ Концерн “Панна” І.І.Юрченко, члени Ради Спілки: Радник Спілки, доктор економічних наук, професор З.С.Варналій.

Протягом багатьох років виконавча дирекція Спілки та підприємства – члени Спілки є базою для проходження навчальної, виробничої, переддипломної практики студентів вузів.

Зокрема, щорічно на базі Спілки проходять перекладацьку практику студенти Київського національного лінгвістичного університету.

Згідно з досягнутою домовленістю Спілкою створено належні умови для організації і проведення практики студентів КНЛУ згідно з календарним планом. Студенти під час проходження практики отримували вичерпну інформацію про діяльність Спілки. Їм також надавалась можливість взяти участь в різноманітних заходах, які проводились Спілкою (круглі столи, семінари, ділові зустрічі, засідання Ради Спілки тощо). Студенти забезпечувались спеціальною літературою та документацією, необхідною для виконання програми практики.

Протягом 2015 року на базі виконавчої дирекції Спілки пройшли практику згідно поданих заявок 28 студентів КНЛУ денної та заочної форм навчання. Безпосереднє керівництво перекладацькою практикою здійснював особисто генеральний директор виконавчої дирекції Спілки Биковець В.М.

Разом з тим, як показує аналіз результатів співробітництва між Спілкою і вузами, сторони все ще не використовують всі наявні можливості для покращення такої співпраці.

Так, і члени Спілки, і представники вузів (викладачі, аспіранти, студенти) все ще мало використовують можливості щодо участі в різноманітних заходах, що проводяться сторонами (семінари, круглі столи, конференції).

Разом з тим досвід співпраці виконавчої дирекції Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України з вищими навчальними закладами заслуговує на увагу і може бути рекомендований для поширення серед регіональних відділень Спілки та партнерських бізнес-асоціацій.


За результатами обговорення Рада доручила виконавчій дирекції Спілки:

- спільно з вищими навчальними закладами – партнерами продовжити в 2016 році співпрацю, в тому числі шляхом проведення спільних заходів (конференції, круглі столи, бізнес-форуми, семінари тощо);

- тримати на постійному контролі виконання заходів, передбачених двосторонніми угодами між Спілкою та вищими навчальними закладами. Про проведену роботу щорічно інформувати Раду Спілки.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua